Dane urządzenia

{{key}}: {{error}}
Dane kontaktowe

{{errors.captcha}}

{{communicate.message}}

Uwagi

W przypadku zgłoszenia awarii, przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej ekipa serwisowa może zażądać okazania prowadzonej na bieżąco Książki Eksploatacji lub innej dokumentacji obsługi urządzenia,, świadczącej o jego właściwym użytkowaniu.

Podczas wizyty serwisu, Zgłaszający zobowiązuje się do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do podpisania protokołów z wykonanych czynności serwisowych.

W przypadku kiedy po wykonaniu prac serwisowych Zgłaszający nie zapewni obecności osoby uprawnionej do odbioru tych prac, Wykonawca podpisze jednostronnie Protokół Prac Serwisowych, którego zapisy Zgłaszający uznaje za ostateczne i odstępuje od ich podważania.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Zgłaszający zostanie obciążony zryczałtowaną kwotą 1800zł netto za przyjazd ekipy serwisowej.

Jako nieuzasadnione wezwanie serwisu traktowane jest:
– wezwanie do awarii powstałej z winy Użytkownika na skutek eksploatacji obiektu niezgodnie z instrukcją obsługi DTR, kartą gwarancyjną lub działania czynników zewnętrznych;
– wezwanie do wszystkich awarii powstałych po upływie okresu gwarancyjnego, które mogą być usunięte samodzielnie przez obsługę obiektu na podstawie ogólnej wiedzy technicznej i wiadomości zawartych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej urządzenia.

Jednocześnie poucza się o treści art. 103 Kodeksu Cywilnego, który brzmi:
§1. Jeżeli zawierający umowę jako pełnomocnik nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta.
§3. W braku potwierdzenia ten, kto zawarł umowę w cudzym imieniu, obowiązany jest do zwrotu tego, co otrzymał od drugiej strony w wykonaniu umowy, oraz do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o braku umocowania lub o przekroczeniu jego zakresu.