Modernizacje urządzeń ochrony wód

Przestarzała technologia urządzeń bądź też zły stan obiektu ochrony wód to poważne problemy, które mogą prowadzić zarówno do spadku efektywności funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego, jak i poważnych w skutkach awarii. Pompownie, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody czy separatory substancji ropopochodnych wymagają bowiem bieżących usprawnień, które pozwolą im stale funkcjonować na zadowalającym eksploatatora poziomie.

Spadek wydolności obiektu wodno-kanalizacyjnego jest oznaką konieczności przeprowadzenia jego modernizacji. To działanie, które pozwoli nie tylko zwiększyć efektywność pracy urządzeń, ale także wyposaży je w bezpieczną, nowoczesną technologię i podniesie poziom ekologiczności stosowanych rozwiązań. W ramach Ecol-Serwis pomagamy zarówno w opracowaniu optymalnego planu modernizacji urządzeń i obiektów ochrony wód, jak i realizujemy poszczególne działania i zapewniamy posprzedażowe wsparcie techniczne. Wykonujemy serwis i modernizacje takich obiektów jak:

  • pompownie ścieków
  • oczyszczalnie ścieków
  • stacje uzdatniania wody
  • separatory substancji ropopochodnych

Na czym polegają modernizacje urządzeń ochrony wód?

Każde z wyżej wymienionych urządzeń i obiektów wymaga indywidualnego podejścia i zastosowania różnych metod pracy. Dla przykładu, modernizacje oczyszczalni ścieków jako niezwykle kompleksowe i skomplikowane projekty, potrzebują często zmian w kilku składowych obiektu. Renowacji i unowocześnieniu poddawane są wówczas takie elementy, jak przyłącza wodociągowe i elektroenergetyczne oraz kanały ścieków oczyszczonych. Przykładem była wykonywana przez Ecol-Serwis modernizacja oczyszczalni na terenie gminy Markuszów.

Innego rodzaju działań wymagają natomiast modernizacje separatorów. W tym przypadku koncentrujemy się na właściwym dopasowaniu urządzenia do zlewni, jak również uzupełnieniu go o elementy dodatkowe, jak np. system alarmowy czy system zarządzania wodami opadowymi.

Dlaczego warto modernizować obiekty wodne z Ecol-Serwis?

Gwarantujemy prawidłową pracę obiektu wodno-kanalizacyjnego po zrealizowaniu modernizacji.

Umożliwiamy włączenie modernizowanego obiektu do systemu Bumerang SMART – innowacyjnego oprogramowania, które służy do zdalnego zarządzania i monitorowania pracy urządzeń i obiektów w systemach wodno-kanalizacyjnych.

Zapewniamy także posprzedażowe wsparcie techniczne.